Logo_Horizontaal_2019_PB

Pure Beautycare

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Algemeen

  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pure Beautycare en een cliënt waarop Pure Beautycare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.


Artikel 2

Inspanning Huidverzorgingsinstituut
1. De huidverbeteringsspecialist zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de huidverbeteringsspecialist worden verteld.
3. Pure Beautycare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De huidverbeteringsspecialist zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.


Artikel 3

Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Pure Beautycare melden. Deze annulering van een afspraak is pas rechtsgeldig wanneer je door Pure Beautycare persoonlijk een bevestiging  hebt ontvangen.

(Dus het annuleren van een afspraak door inspreken van een antwoordapparaat of het afzeggen per e-mail is pas rechtsgeldig wanneer u door Pure Beautycare persoonlijk bericht krijgt dat deze boodschap in goede orde is ontvangen, minimaal 48 uur voor je afspraak.)
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pure Beautycare 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het huidverzorgingsinstituut komt mag de huidverzorgingsspecialist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het huidverzorgingsinstituut aankomt, mag de huidverbeteringsspecialist de gehele afspraak annuleren en toch 50% van het honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Pure Beautycare moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


Artikel 4

Persoonsgegevens en privacy
1. De cliënt voorziet de huidverbeteringsspecialist bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de huidverbeteringsspecialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2. De huidverbeteringsspecialist neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De huidverbeteringsspecialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
4. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de huidverbeteringsspecialist verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Artikel 5

Betaling
1. Pure Beautycare vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in het huidverzorgingsinstituut middels tarievenlijst.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
5. Als de betaling niet contant is overeengekomen (met hoge uitzondering) dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op het door de huidverbeteringsspecialist aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van acht dagen is de Huidverzorgingsinstituut zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Pure Beautycare verschuldigd.


Artikel 6

Aansprakelijkheid
1. Pure Beautycare is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de huidverbeteringsspecialist is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Pure Beautycare is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar het huidverzorgingsinstituut.
3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Pure Beautycare zelf.


Artikel 7

Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Pure Beautycare.
2. Pure Beautycare moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven, tenzij er ziekte, vakantie of andere omstandigheden zijn.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Pure Beautycare de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal de Huidverzorgingsinstituut het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.
5. Indien Pure Beautycare en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


Artikel 8

Garantie
1. Pure Beautycare geeft de cliënt twee weken garantie op de behandelingen en producten.
2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 7 van dit artikel.
3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de huidverbeteringsspecialist over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
4. De cliënt andere producten dan door de huidverbeteringsspecialist geadviseerde producten heeft gebruikt.
5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de huidverbeteringsspecialist heeft gebruikt.
8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven, de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.


Artikel 9

Specialisatie
1. Afhankelijk van jouw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de huidverzorgingsspecialist.
3. De huidverbeteringsspecialist zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

  1. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
    Pure Beautycare is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.


Artikel 10

Beschadiging en diefstal
1. Pure Beautycare heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Pure Beautycare meldt diefstal altijd bij de politie.


Artikel 11

Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in het huidverzorgingsinstituut te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de huidverbeteringsspecialist het recht de cliënt de toegang tot het huidverzorgingsinstituut te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Pure Beautycare wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van huidverzorgingsspecialisten/ huidverbeteringsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.


Artikel 12
Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Pure Beautycare en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Pure Beautycare en ze zijn eventueel ook in het huidverzorgingsinstituut beschikbaar.
3. De algemene voorwaarden zij gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Emmen. Ze zijn gedeponeerd onder dossiernummer en Kvk nummer 04077927.
Je kunt de voorwaarden opvragen bij de Kamer van Koophandel.
4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Pure Beautycare

Weiersloop 11
9401 DZ Assen

T. 0592 30 87 67
E. info@purebeautycare.nl
W. www.purebeautycare.nl

K.v.K: 04077927

Openingstijden
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Gesloten (evt. op afspraak)
9.15 – 17.30 uur
15.00 – 20.30 uur
9.15 – 17.30 uur
9.00 – 18.00 uur
9.00 – 15.00 uur
Gesloten